kliknij, by przejść do newslettera kliknij, by przejść do działu reklamy
księgarnia janikowska.pl
 
 

przepisy Łucji***
Serwis prowadzony jest
we współpracy z:
Zakładem Mostów PWr, Zakładem Budowy Mostów PP, Politechniką Warszawską
oraz Związkiem Mostowców.

Jan Wyrębkowski

Jan Wyrębkowski

1951—

Urodził się 21 czerwca 1951 roku. Po ukończeniu w 1970 roku Technikum Mechanizacji Rolnictwa rozpoczął pracę zawodową w płockim Mostostalu na stanowisku montera konstrukcji stalowych i urządzeń przemysłowych. Następnie tu pracował w Zakładzie Produkcji Konstrukcji na stanowisku technika ds. technologicznego rozpracowania dokumentacji, a później na stanowisku starszego technika ds. dokumentacji i kalkulacji produkcji. W 1974 roku rozpoczął studia wieczorowe w Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku na Wydziale Inżynierii Lądowej w specjalności: konstrukcje budowlane i inżynierskie, które ukończył w 1980 roku. W 1984 roku ukończył magisterskie studia uzupełniające w Politechnice Warszawskiej, a w 2002 roku podyplomowe studia MBA w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie.

W pracy zawodowej przeszedł ścieżkę kariery przez wszystkie szczeble nadzoru budów i zakładów, do stanowiska prezesa zarządu, zdobywając w tym okresie wiele uprawnień budowlanych i licencji zawodowych. Obowiązki prezesa zarządu pełnił w następujących podmiotach gospodarczych: Targpol S.A. w Płocku, Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Chemik w Płocku, Budimex-Instal Płock S.A., FON S.A. w Bydgoszczy, Spółdzielnia Mieszkaniowa Polam w Gostyninie. Pracował też w latach 1986—87 w eksporcie budownictwa — na budowie Kurskiej Elektrowni Atomowej w Kurczatowie (Rosja).

Pełniąc w 2002 roku obowiązki Dyrektora Zakładu Konstrukcji Płock S.A. otrzymał dla Zakładu zlecenie na wykonanie konstrukcji stalowej mostu wantowego przez rzekę Wisłę w Płocku. Most był zaprojektowany przez serbskich projektantów jako most o połączeniach skręcanych na śruby sprężające. Po analizach z podległym personelem inżynierskim uwarunkowań technicznych, technologicznych, organizacyjnych i ekonomicznych wykonawstwa mostu wg otrzymanego projektu, zaproponował zmianę rozwiązań konstrukcji stalowej mostu z konstrukcji skręcanej na konstrukcję o połączeniach spawanych. Po uzyskaniu zgody na wykonanie mostu o konstrukcji spawanej koordynował całokształtem spraw koniecznych dla takich zmian, a mianowicie: ustalenie nowych podziałów poprzecznych i podłużnych konstrukcji mostu, ustalenie nowych rozwiązań detali, sekcji i jednostek montażowych, opracowanie nowej dokumentacji z wybranym biurem projektów (PontProjekt w Gdańsku), opracowanie planu badań spoin, opracowanie planu zapewnienia jakości dla konstrukcji mostu spawanego, wykonawstwo konstrukcji, transport na stanowiska scalania, scalanie konstrukcji w jednostki montażowe, transport na plac budowy. W efekcie zaproponowanych rozwiązań most zachował swoje gabaryty i kształt, jednak jest inaczej skonstruowany niż to było w skierowanym do realizacji projekcie. Uzyskano też dzięki temu duże oszczędności nakładów i uzyskano most o lepszych cechach użytkowych. Most posiada najdłuższe przęsło mostowe w Polsce — 375 metrów długości i jest też najdłuższym mostem w Polsce, gdyż razem z dobudowaną estakadą o długości 512 metrów jego łączna długość wynosi 1712 metrów. Został oddany do eksploatacji 13 października 2007 roku.

Jest też autorem "Koncepcji docelowego ukształtowania urbanistycznego Płocka i aglomeracji płockiej oraz powiązań z zewnętrzną infrastrukturą transportową w celu maksymalnie bezpiecznego i sprawnego funkcjonowania". Opracowanie to powstało w wyniku wieloletnich własnych studiów i badań urbanistyki Płocka oraz analiz planowanych zamierzeń, które tylko wycinkowo lub czasowo ujmują rozwiązanie istniejących tu problemów lokalizacyjnych i urbanistycznych. Pokazał w swoim opracowaniu w jaki sposób powinno kształtować się urbanistykę tego rejonu Polski dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa zamieszkałych tu ludzi oraz dla spójnego i docelowego rozwiązania istniejących problemów rejonu Polski w którym występuje koncentracja Zakładów Dużego Ryzyka awarii przemysłowej (ZDR). Wskazuje w opracowaniu konieczność zrealizowania kilka mostów na różnych rzekach. Koncepcja jest analizowana pod katem możliwości wykorzystania w planach zagospodarowania przestrzennego terenów i w opracowywanych strategiach rozwoju.

Jest aktywnym i znanym w środowisku płockim inżynierem budownictwa z którego jest delegatem na Zjazdy Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie w kadencji lat 2010—2014. Tu jest wiceprzewodniczącym Komisji ds. współdziałania z uczelniami, organami administracji publicznej i stowarzyszeniami naukowo-technicznymi.


polecamy

Towarzystwo Opieki
nad Zabijanymi Palami
i Deskowaniem Traconym

AKADEMIA AARSLEFF:
Poniżej link do darmowego, profesjonalnego programu do wyznaczania nośności pali prefabrykowanych wg metody opisanej w normie PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych.

PalePN Lite 4.0

***

Komitet
Obrony Betonu

Panel Wall P i Panel Wall Konstrukcje oporowe
z gruntu zbrojonego.

BBR Polska Sp. z o.o.

***

Stowarzyszenie
Producentów Cementu

Konkurs: POWER CONCRETE
więcej na stronie: dnibetonu.pl

 
polityka PRYWATNOŚCI
POLEĆ znajomemu nasz serwis
|
RSS
kontakt
 
manufaktura janikowska